Добре дошли на сайта на Държавната комисия по хазарта

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОСРОЧЕНИ ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

      На основание чл.9, ал.5 във връзка с чл.85, ал.1, т.1 и т.9 от Закона за хазарта, организаторите незаплатили в законовия срок дължимите данъци и други публични задължения се предлагат на ДКХ за влизане в процедура по временно отнемане на лицензите.

Преводите на държавните такси по чл.30, ал.3 и 4 от Закона за хазарта, се извършват по следната сметка:
Банка: БНБ
Банкова сметка /IBAN/: BG74 BNBG 9661 3100 1223 01
Банков идентификационен код /BIC/: BNBGBGSD

     С оглед спазването на Мерките за отговорен хазарт, приети от Европейския комитет за стандартизация, организаторите на хазартни игри, на основание чл. 10а от Закона за хазарта, се задължават да превеждат на Държавната комисия по хазарта следните годишни вноски:

      1. за организиране на онлайн залагания - 50 000 лв.;

      2. за организиране на игри в игрално казино - 10 000 лв.;

      3. за всички останали организатори на хазартни игри - 5 000 лв.    

Вноските не зависят от броя на лицензите за онлайн залагания и от броя на обектите, за които лицето има издаден лиценз.

Преводите на годишните вноски по чл.10а от Закона за хазарта, се извършват по следната сметка:
Банка: БНБ
Банкова сметка /IBAN/: BG74 BNBG 9661 3100 1223 01
Банков идентификационен код /BIC/: BNBGBGSD

Новини

 1. 28
 2. 27
 3. 26
 4. 25
 5. 24
 6. 23
 7. 22
 8. 21
 9. 20
 10. 19
 11. 18
 12. 17
 13. 16
 14. 15
 15. 14
 16. 13
 17. 12
 18. 11
 19. 10
 20. 9
 21. 8
 22. 7
 23. 6
 24. 5
 25. 4
 26. 3
 27. 2
 28. 1