Разпореждане от 02.11.2017 г. на председателя на Софийски районен съд

02.11.2017

На 02.11.2017 г. председателят на Софийски районен съд разпореди всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа от територията на страната, в срок от 24 часа от публикуването на разпореждането, считано от 02.11.2017 г., до следната интернет страница, чрез която се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:

https://casdep.com/