ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФОРМИРАНЕТО НА ОБЕДИНЕН ДЖАКПОТ

15.10.2019

Във връзка със зачестилата практика да се рекламира обединен джакпот, който е получен в резултат на свързване джакпот системи в електронна мрежа между две и повече игрални зали, съответно игрални казина, лицензите за които притежават различни организатори на хазартни игри, изразявам следното становище:
Всеки организатор на хазартни игри, в качеството си на търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ) се явява предприятие съгласно разпоредбата на чл.2, т.1 от Закона за счетоводството (ЗСч). Предприятието от своя страна, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗСч е задължено да води текущо счетоводно отчитане на всички стопански операции, които водят до изменения на имущественото и финансовото му състояние, финансовите резултати от дейността, паричните потоци и собствения капитал в хронологичен ред. Безспорно направените залози и изплатените печалби се явяват приходи, съответно разходи за организатора на хазартните игри.
Съгласно чл. 3, ал. 1 от Общи правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати (ОПОРФКОХИИА) организаторът на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала отговаря за цялостната организация на дейността и на счетоводната отчетност, която да гарантира точното отчитане на всички операции, свързани с игрите, при спазване на действащото законодателство, тези правила и утвърдените им по реда на чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ) правила.
Свързването на джакпот системи на зали, игрите в които се организират от различни лица, за постигане на обединен джакпот, води до някаква форма на неформално сдружаване между тези лица, което наподобява гражданското дружество по чл. 357 и сл. от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Този тип сдружаване може да се дефинира като съгласие между лицата да обединят джакпот системите си за постигане на по-висок размер на джакпота, с цел привличане на повече играчи. Подобно сдружение обаче се явява самостоятелно предприятие по смисъла на чл. 2, т. 4 от ЗСч със съответстващото му задължение за водене на собствено счетоводство. Нормативните актове, регулиращи обществените отношения свързани с организирането на хазартни игри не допускат такъв тип сдружаване, защото съгласно чл. 4, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 от ОПОРФКОХИИА се изисква подробна счетоводна отчетност за всеки игрален автомат в игралната зала, воден от конкретния организатор на хазартните игри. Обратното би означавало счетоводството да се води от предприятие, което няма характер на лицензиран организатор на хазартни игри, а и сдружението не е измежду правно-организационните форми, допустими за лицата, които могат да организират хазартни игри, съгласно чл. 4 от ЗХ.
С оглед на посоченото приемам, че свързването на джакпот системите на две и повече игрални зали, съответно игрални казина, за постигане на обединен джакпот по смисъла на чл. 69, ал. 2 от ЗХ, е допустимо само в случаите, когато организаторът на хазартните игри във всяка от залите, чиито джакпот системи са свързани в обединен джакпот, е едно и също лице.
Още един аргумент в тази посока е нормата на чл. 69, ал. 3, изр. 2, в която е посочено, че неспечеленият джакпот и неспечеленият обединен джакпот не могатда остават в полза на организатора. Граматическото тълкуване на посочената разпоредба категорично указва, че е възможно свързването на джакпот системи в обединен джакпот да се извършва само от един организатор.
Противното ще се разглежда, като нарушение на разпоредбата на чл. 3, ал. 1 ОПОРФКОХИИА и ще се санкционира по реда на чл.108 от ЗХ.
Организаторите, които имат включен „Обединен джакпот" на взаимносвързани джакпот системи между игрални зали на различни организатори, в утвърдените им по реда на чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ Правила, следва да ги променят, съгласно посоченото в настоящото становище.