Комисията публикува за обществено обсъждане изготвените цялостни предварителни оценки на въздействието и проекти на нормативни административни актове.

20.09.2018

Въз основа на Решение на Комисията от 19.09.2018 г. ДКХ публикува:
• Проекти на цялостна предварителна оценка на въздействието на "Общи задължителни игрални условия и правила"
и "Общи задължителни правила за организация на работа и финансов контрол" за хазартни игри организирани и провеждани онлайн;
• Проект на Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри онлайн със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета ;
• Проект на Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри онлайн в игрално казино
• Проект на Общи задължителни правила за организация на работа и финансов контрол за организиране на хазартни игри онлайн в игрално казино
• Проект на Общи задължителни правила за организация на работа и финансов контрол за организиране на хазартни игри онлайн със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета
• Проект на Oбщи задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни лотарийни игри онлайн
• Проект на Oбщи задължителни правила за организация на работа и финансов контрол за организиране на хазартни лотарийни игри онлайн
• Проект на Oбщи задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри онлайн със залагания върху резултати от случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
• Проект на Oбщи задължителни правила за организация на работа и финансов контрол за организиране на хазартни игри онлайн със залагания върху резултати от случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти по чл. 22, ал. 1, т. 4 и 6 от Закона за хазарта .

Предоставя се 60 (шестдесет) дневен срок за обществено обсъждане на изготвените оценки и проекти на нормативни административни актове, в хода на което ще могат да бъдат изразявани писмени становища и предложения от заинтересованите лица.