Данни за лицето подало въпрос по Закона за хазарта *
физическо лице юридическо лице
Пълен адрес *

Посочва се пълния адрес на жалбоподателя

Допълнителна информация
Основание
Описание на въпроса – минимум 30-40 думи
Изпращане/изчистване

* Задължително поле

Забележки:

  1. Въпроси от анонимни податели или подадени с неверни и/или непълни данни няма да се регистрират и ще се връщат автоматично.
  2. Не се дава отговор на въпроси, с които се искат лични данни и информация, която се предоставя по реда на Закона за достъп до обществена информация, както и такива:
    - с които се иска класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон;
    - по които искана информацията, засягаща интересите на трето лице и няма неговото изрично писмено съгласие;
    - които са зададени повторно и по същите вече е било отговорено през последните шест месеца.
  3. По въпроси, с които се иска информация, която е обнародвана по съответния ред, в отговора се посочват изданието, броя и датата на публикуване, а по такива с които се иска информацията, публикувана на официалната страница на ДКХ в Интернет - електронния адрес, на който се намира информацията.