ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

(ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ)

1. Какви стъпки следва да предприеме един организатор на онлайн залагания, за да получи лиценз в България?


Законът за хазарта (ЗХ) предвижда изпълнението на редица задължителни, които трябва да бъдат изпълнени към момента на подаването на заявление за получаване на лиценз. Образец на това заявление, заедно с пълния списък на документите, които се подават могат да бъдат открити на нашия сайт. Чуждестранните оператори следва да преведат на български език и да легализират преводите на всички документи, които прилагат към заявлението си.


Една част от тези условия са свързани с изискването организаторът да регистрира, да идентифицира българските участници и да съхранява данни за организираните игри. Поради това съответното дружество, което желае да получи лиценз за организиране на хазартни игри на територията на България следва да разположи локален контролен сървър (ЛКС) на територията на България. Този сървър следва да е свързана с централната компютърна система на организатора и да получава и съхранява данни само за участници в игрите от български IP адрес. Допълнително, между ЛКС трябва да е изградена връзка с НАП и с Държавната комисия по хазарт (ДКХ). Целта на тези връзки е да се предава информация в реално време за игрите и за приеманите залози/изплащаните печалби. Изградените връзки следва да са тествани от акредитирана лаборатория, която е одобрена от ДКХ и е включена в списъка, който е публикуван на сайта. Игралният софтуер на кандидатстващото дружество също трябва да е сертифициран от лаборатория, която е включена в списъка на ДКХ.


Друго условие за кандидатстващото дружество е да има открита сметка за депозиране на залози и изплащане на печалби в банка, лицензирана в Република България, или в друга банка от Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария, която има разрешение да извършва дейност на територията на Република България. Списък на тези банки може да откриете на страницата на Българска народна банка.


Кандидатстващото дружество следва да е упълномощи свой представител с адрес на територията на България, който да го представлява пред държавните органи.


2. Възможно ли е подаването на документи онлайн?

ДКХ предлага на сайта си такава възможност.


3. Съществуват ли съкратени процедури за кандидатстване?

ЗХ предвижда възможност организатор на онлайн залагания, който желае да получи лиценз за организиране на хазартни игри на територията на България да не доказва пред Държавната комисия по хазарт (ДКХ) факти и обстоятелства, които вече е доказал пред регулаторен орган на държава - членка на Европейския съюз, на страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. Това, обаче е възможно само при условие, че регулаторния орган на съответната държава, в която кандидатстващото дружество притежава лиценз и ДКХ са сключили помежду си споразумение за сътрудничество и обмен на информация. ДКХ ще публикува на сайта си списък с регулаторни органи, с които е сключено споразумение за сътрудничество.


За приемане на залози от територията на България е задължително организаторът да притежава лиценз от ДКХ.


4. Какви такси се заплащат при подаване на документите?

На сайта на ДКХ е публикувана Тарифа за таксите, които се събират за разглеждане на документи когато се кандидатства за получаване на лиценз. Съгласно Тарифата дружество, което кандидатства за оператор на хазартни игри, организирани онлайн следва да внесе 40 000 лева за получаване на лиценз за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета и 70 000 лева - за игри в игрално казино, към които принадлежи и покера.


5. По отношение на таксата за разглеждане на документи всяка отделна игра ли се таксува със съответната сума?

Не, предвидената такса е за съответен лиценз.


6. За какъв срок се издава лиценза?

ЗХ предвижда две възможности - за 10 и за 5 години. Всяко кандидатстващо дружество само избира за какъв срок за му бъде издаден лиценза.


7. В какъв срок ДКХ се произнася по искането за получаване на лиценз?

Проверката и проучването по искане за издаване на първоначален лиценз приключва в 60-дневен срок от получаване на писменото искане. Този срок може да бъде удължен с 30 дни при необходимост.


8. Какво е приложимото данъчното облагане за лицензираните оператори?

Промените в ЗХ, в сила от януари 2014г. предвидиха заплащането на двукомпонентна такса. 100 000 лева се заплащат след вземането на решение за издаване на лиценз. Когато операторът започне да приема залози от територията на България започва да заплаща, която се внася всеки месец в ДКХ и е равна на 20 на сто върху разликата между стойността на получените залози и изплатените печалби за отчетния месечен период.


9. Към така определената такса заплаща ли се и корпоративен данък?

Корпоративен данък се дължи само когато искателят има място на дейност на територията на България. Организаторите на онлайн залагания не формират място на дейност.


10. Съществуват ли други такси?

След получаването на лиценз всеки организатор на хазартни игри е длъжен да прави годишна вноска към ДКХ за провеждане на мерки за отговорен хазарт. За организаторите на онлайн залагания тази вноска е в размер на 50 000 лв. независимо от това дали притежава повече от един лиценз.

(Източник: адвокат Миглена Димитрова)